Gromadzenie wód i czystość brzegów – spotkanie wójtów i burmistrzów z kierownictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu  zorganizowało w Sanoku spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów. Omawiano warunki współpracy oraz pomysły na polepszenie jakości środowiska naturalnego poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Gromadzenie wód i czystość brzegów – spotkanie wójtów i burmistrzów z kierownictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w PrzemyśluSpotkanie zorganizowano pod gołym niebem, obecni byli m.in. starosta Stanisław Chęć, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wójt Gminy Wiejskiej  Anna Hałas oraz wójtowie gmin z obszaru powiatu sanockiego. W spotkaniu uczestniczyła też radna Rady Miasta Sanoka Bogusława Małek.

Głównym tematem spotkania była retencja wód. Burmistrz Tomasz Matuszewski wspomniał o planach budowy dwóch dużych zbiorników retencyjnych ujmujących wody opadowe z istniejącej kanalizacji burzowej na terenie Sanoka – zbiorników, w sąsiedztwie których mogłyby w przyszłości powstać enklawy zieleni i tereny rekreacyjno-spacerowe.

Samorządowcy przedstawili swoje oczekiwania dotyczące współpracy z PGW Wody Polskie, wiele mówiono o utrzymaniu w czystości brzegów potoków i rzek, sygnalizowano potrzebę obserwacji  miejsc, z których potencjalnie mogą wpływać zanieczyszczenia do lokalnych potoków, wspomniano o pilotażowym programie PGW Wody Polskie dotyczącym likwidacji barszczu Sosnowskiego wzdłuż brzegów Sanu.

Wiodącym tematem była edukacja zarówno w obszarze funkcjonowania małej retencji jako sposobu na gromadzenie, zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód, przy jednoczesnej dbałości o rozwój środowiska naturalnego. Lokalną społeczność trzeba przekonać do zasadności podejmowania  różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Takim działaniem edukacyjnym, wdrażanym „od podstaw” powinno być, na przykład, przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i niełączenie kanalizacji ściekowej z kanalizacją sanitarną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe, pochodzące z ulic, chodników czy placów, powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Natomiast ścieki deszczowe z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zwłaszcza mieszkaniową powinny być zagospodarowywane na własnym terenie, a jeśli nie jest to możliwe – nadmiar odprowadzony do kanalizacji deszczowej. Popełnienie nieprawidłowego włączenia i odprowadzenia ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, negatywnie wpływa na procesy w oczyszczalni ścieków, generuje koszty.

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów we Wspólnocie Europejskiej. Wynika to z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków. Rozwiązywanie dylematów gospodarki wodno-ściekowej stanowi obowiązek organów samorządowych. Ustawodawca tworząc Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków powierzył te zadania gminie. Spotkanie samorządowców z kierownictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu było z jednej strony przypomnieniem tych podstawowych założeń, z drugiej zaś – deklaracją wsparcia, na jakie mogą liczyć gminy, wykazujące kreatywność w obszarze gospodarki zasobami wodnymi.