Rok z programem 500+

Jak poradził sobie sanocki MOPS?

Wraz z ostatnim dniem marca minął rok wypłacania świadczeń z tytułu programu 500+. Jak to wygląda w liczbach? Ile rodzin otrzymało świadczenia? Jakie kwoty zostały na ten cel przeznaczone w Gminie Miasta Sanoka?

Świadczenia wychowawcze otrzymywały rodziny bez względu na stan cywilny rodziców; zarówno te, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim, jak i niepełne,
oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku osób rozwiedzionych wsparcie otrzymywał ten z rodziców, który faktycznie sprawował opiekę nad dzieckiem.

  • Pierwszy okres, na który było ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczynał się 1 kwietnia 2016 roku, a kończył się 30 września 2017 roku. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, był rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – informuje Dariusz Jabłoński MOPS.

  • Jeden z dużych stołecznych samorządów chwalił się na popularnym portalu, że jako pierwszy w Polsce wypłacił świadczenia z tytułu 500+ siedmioosobowej rodzinie w I dekadzie kwietnia 2016 roku. Pomyślałem wtedy, nie bez satysfakcji, że siedmioosobowa rodzina z Sanoka w tym czasie już wydatkuje swoje pieniądze… – wspomina dyrektor MOPS Rafał Gużkowski.

  • Pierwszy rok programu Rodzina 500+ właśnie się kończy. Wiem, że dla bardzo wielu rodzin pieniądze z programu stanowiły solidne wsparcie domowego budżetu. Sanocki MOPS nieźle poradził sobie z realizacją świadczeń z tytułu 500+. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie podobnie. O jakichkolwiek zmianach w przyznawaniu świadczeń nic nam nie wiadomo – mówi burmistrz Tadeusz Pióro.

Skorzystali z programu 500+ w Gminie Miasta Sanoka

Do 31 marca 2017 r. złożono 2608 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z czego 524 wnioski w formie elektronicznej.

Rzeczywista liczba rodzin, którym decyzją wypłacono świadczenia wychowawcze do 31 marca 2017 r. (liczba wnioskodawców) to 2296.

Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. to 3399

Liczba świadczeń wypłaconych w Gminie Miasta Sanoka od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. to 37 507

Wnioski odrzucone

109 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie – tzn. odmówiono przyznania prawa lub częściowo odmówiono prawa do wypłaty świadczenia wychowawczego. Przyczyną decyzji odmownych w większości przypadków było przekroczenie kryterium dochodowego (wsparcie na pierwsze dziecko nie przysługuje w przypadku, kiedy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę przekroczył kwotę 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia – wnioskodawca sam złożył stosowne oświadczenie z uzasadnieniem prośby, aby jego wniosek nie był rozpatrywany.

Ile pieniędzy wypłacono?

Za okres od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2016 r. wypłacono 13 983 224 zł

Za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. – 4 705 687 zł

Sumując: w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. wypłacono 18 688 911 zł

Realizacja? Bez problemów

Wypłata świadczenia wychowawczego przebiega bezproblemowo – zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto bankowe. Terminy wypłat są zamieszczone

na stronie internetowej MOPS.

Co się daje, to się nie odbiera

Nie można odebrać świadczenia wychowawczego. Jedynie w przypadku zgłoszenia marnotrawienia świadczenia można zastosować przepisy art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie którego przewidziano,
że w sytuacji, gdy osoba pobierająca świadczenie marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie
z celem, wójt (burmistrz, prezydenta miasta) przekazuje je w całości lub w części w formie rzeczowej lub opłacania usług. – W naszej gminie nie miała miejsca zamiana wypłaty świadczenia wychowawczego w formie pieniężnej na formę rzeczową – mówi Rafał Gużkowski.

500+ 182

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w Gminie Miasta Sanoka urodziło się 182 dzieci,
na które złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

FZ