W najbliższy wtorek (13 czerwca) w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku  o godz. 16:00 odbędzie się sesja rady powiatu.

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XL sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2016 rok.:

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2016 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.

b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2016 .

c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2016 rok oraz sprawozdań finansowych za 2016 rok.

e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 r.

g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2016 r.

h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia.

10. Zamknięcie obrad sesji.