Sprzeciw wobec przemocy

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakimi spotykamy się w dzisiejszych czasach jest zjawisko przemocy. Ze zjawiskiem przemocy spotykamy się w domach, w szkole i na ulicy. Przemoc jest niestety częstym elementem naszego życia. Zdarza się, że coraz częściej czujemy się bezradni wobec docierających do nas za pośrednictwem mediów informacji o kolejnych aktach przemocy. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, które opracowuje i realizuje programy służące przeciwdziałaniu przemocy, w tym program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz programy korekcyjnoedukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Profilaktyka

Profilaktyka ze względu na narastanie zjawiska przemocy wobec dzieci jest najlepszym sposobem chroniącym dzieci przed skrzywdzeniem. Główną jej zaletą jest to, że pozwala zapobiegać przemocy, a więc chronić dzieci przed jej doświadczaniem, między innymi dzięki rozpowszechnieniu wiedzy o zjawisku przemocy, sposobach jej rozpoznawania i wyrobieniu umiejętności przeciwstawiania się jej.

Program

Także i w tym roku PCPR w Sanoku w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania zmierzające do przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.

– Naszym zadaniem jest wykorzystać każdą możliwość, by pokazać młodym ludziom i ich rodzicom, że zachowania agresywne są niewłaściwe. Ważną sprawą jest pokazanie młodzieży, że przy odrobinie dobrej woli, w kulturalny sposób można rozwiązać każdy problem, nie obrażając przy tym drugiej osoby i nie krzywdząc jej. Inną drogą jest wychowanie do dialogu zarówno w rodzinie, w szkole jak i w grupie rówieśniczej – mówi Grzegorz Kozak, dyrektor PCPR.

Kampania dla seniorów

Kampania adresowana jest też do seniorów zamieszkujących na terenie powiatu sanockiego, którzy na co dzień mogą spotkać się ze zjawiskiem przemocy względem nich. Przemoc ta może wystąpić w postaci różnorakich zaniedbań, nadużyć i może nabierać coraz większego znaczenia. Badania pokazują, że kluczowym problemem starzejącego się społeczeństwa są nadużycia psychiczne, fizyczne, finansowe oraz zaniedbania. Sytuacja przemocy zmusza osoby starsze do wycofania się nie tylko z przestrzeni społecznej, ale także z życia rodzinnego. W obszarze działań profilaktycznych bardzo ważne jest uwrażliwianie społeczeństwa na złe traktowanie seniorów.

– Dlatego też sanoccy seniorzy wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym we wrześniu br. w zakresie upowszechnienia wiedzy i dobrych praktyk, a także stosowania zasad bezpiecznego zachowania. Planujemy, że szkolenia będą przeprowadzone przez nauczycieli ratownictwa medycznego, rzecznika praw konsumentów oraz funkcjonariuszy policji. Zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są w siedzibie PCPR w Sanoku, decyduje kolejność zgłoszeń – informują pracownicy PCPR. Zaplanowane w projekcie działania profilaktyczne przyniosą długofalowe korzyści, w przyszłości pomogą stać się bardziej odpornym na różnorodne zagrożenia współczesnej cywilizacji, a także uwrażliwią na przemoc.Kolejnym narzędziem w przeciwdziałaniu przemocy jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, który uzupełnia inne formy interwencji prawnych i administracyjnych stosowanych wobec sprawców przemocy. Naczelnym celem Programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Nabór w Sanoku

PCPR w Sanoku aktualnie prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Program kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności do: 1)osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,2)osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,3)osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.***Planowany do realizacji program obejmuje 62 godziny zajęć indywidualnych i grupowych, zostanie przeprowadzony w grupie od 10 do 15 osób. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Konarskiego 18, w terminie do dnia 30 września 2017 roku, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 44-408-51; 13 44-408-53.PCPR świadczy też pomoc psychologiczną, prawną i psychoterapeutyczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

mn