Informacja o terminie składania wniosków RODZINA 500+ na okres 2017/2018

Chcąc otrzymać świadczenie wychowawcze popularnie nazywane 500+ od
1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek w okresie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Zatem już od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą kompletne wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500 +”) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, który rozpocznie się 1 października 2017 r. i będzie trwał do 30 września 2018 r. Wnioski będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zamkowa 30, listownie lub drogą elektroniczną.
Nowe formularze wniosków dostępne będą w siedzibie MOPS w Sanoku już od 1 sierpnia b.r. Będzie można je również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl) oraz z chwilą ich opublikowania przez MRPIPS na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku (www.mops.sanok.pl).

Wychodząc naprzeciw pracującym Wnioskodawcom wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku:

– w poniedziałki i wtorki od 08:00 do 17:30
– od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30
Ustalone godziny składania wniosków dotyczą miesiąca sierpnia 2017 r. W miesiącach wrzesień – październik wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy MOPS w Sanoku. WAŻNE! Nowe wnioski w ramach Programu Rodzina 500+ można będzie składać przez 3 miesiące począwszy od sierpnia b.r..
Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.
Jakie dane należy podać we wniosku ?
We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200 zł na osobę w rodzinie.
Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony
w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.
Najistotniejsze zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie informacji ze strony MRPIPS:
1) Osoba samotnie wychowującą dziecko otrzyma świadczenie wychowawcze po przedłożeniu tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd ustalającego alimenty od drugiego z rodziców.
2) Oświadczenia winny być składanie wyłącznie przez wnioskodawcę.
W związku z tym od 1 sierpnia 2017 r. odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.
3) Obowiązywać będą nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Oznacza to, że dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane
z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie ma zostać wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.
4) Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl).