ODK Puchatek zaprasza na konkurs fotograficzny!

Regulamin konkursu fotograficznego
„Fotografowanie – moją pasją”

Postanowienia ogólne
Organizator konkursu pragnie zachęcić uczestników do fotografowania otaczającego świata,a także zwrócić uwagę na piękno przyrody. Temat konkursu realizowany jest
w następujących kategoriach:
1) Natura i krajobraz
2) Człowiek i różne przejawy jego życia

Organizator
Organizatorem konkursu jest Osiedlowy Dom Kultury „Puchatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 38-500 Sanok, ul. Traugutta 9.

Cel Konkursu
1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
2. Rozwijanie zdolności obserwacji otaczającego środowiska oraz promowanie etycznych postaw wobec środowiska, budzenie wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.
3. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu min. poprzez spotkania pokonkursowe.

Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Technika prac jest dowolna.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace w formacie minimum
20×30 – max 30×40
2. Na każde zdjęcie należy umieścić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia
/dostępna na stronie internetowej/
3. Do prac należy dołączyć: płytę CD zawierającą zdjęcia konkursowe w formacie JPG dobrej jakości podpisane.

Kategorie wiekowe
1. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 15 lat
II kategoria – 15 – 25 lat

Terminarz Konkursu
1. Informacja o wynikach konkursu – 13 listopada 2017r.
2. Wystawa pokonkursowa wernisaż i wręczenie nagród – 23 listopada 2017 , w ODK „Puchatek” godz.17.00 w Sanoku.
3. Zwrot prac – po zakończeniu ekspozycji.
4. Prace na konkurs i oświadczeniem należy składać lub nadsyłać na adres:
Osiedlowy Dom Kultury „ Puchatek”, ul. Traugutta 9, 38-500 SANOK do dnia 30 pażdziernika 2017r.
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wioletta Gurgacz-Piontek – tel :134646135
kom: 600052034 lub e-mail ssm.puchatek@gmail.com

Nagrody
1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz zaproszonych gości.
2. Organizator przewiduje następujące nagrody:

Grand Prix

Temat 1
a) w kategorii wiekowej I: I nagroda, II nagroda, III nagroda
b) w kategorii wiekowej II: I nagroda , II nagroda, III nagroda

Temat 2
a) w kategorii wiekowej I : I nagroda, II nagroda, III nagroda
b) w kategorii wiekowej II : I nagroda, II nagroda, III nagroda

3. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
4. Decyzja Jury o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

Postanowienia końcowe
1.Regulamin karta zgłoszenia i oświadczenie dostępny jest na stronie internetowej
www.puchatek.esanok.pl
2.W przypadku nadesłania dwóch jednakowych zdjęć ,organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z konkursu obydwu prac.
3.Laureaci konkursu oraz osoby ( szkoły ) wyróżnione zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących uczestnika, w tym podania przez niego nieprawdziwych danych kontaktowych.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV,
internecie i katalogu w celach promocji konkursu.
5.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6.Uwaga! Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny.

7. Osoba zgłaszająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, oczekując z niecierpliwością na Wasze prace.

Karta zgłoszenia i oświadczenie dostępne: KLIK

konkurs puchatek