Stop cyberprzemocy. MEN: zagrożenia online będą przedmiotem prac nad zmianą przepisów ws. bezpieczeństwa w szkołach

Zagrożenia online będą przedmiotem prac nad zmianą przepisów ws. bezpieczeństwa i higieny w szkołach – zapowiedział resort edukacji.

Jak poinformował wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską, resort przygotował i koordynuje realizację rządowego programu „Bezpieczna+”. „Program ma na celu podniesienie szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym sposobów postępowania społeczności szkolnej w przypadku wystąpienia zagrożeń” – wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że wobec potrzeby kontynuowania działań koordynujących upowszechnianie w szkołach dobrych praktyk zapobiegających cyberprzemocy przygotowano dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

„Stanowi on kompendium wiedzy oraz rekomendacje do podejmowania działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce z zestawem procedur na wypadek sytuacji kryzysowej” – zaznaczył.

Według wiceministra, dokument „w sposób wyraźny” definiuje sytuacje, w których dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać policji informacje dotyczące zaistniałej sytuacji kryzysowej, co powinno wpłynąć na współpracę pomiędzy szkołą a organami policji. We wrześniu resort skierował do dyrektorów szkół i placówek informację na temat wykorzystania tych procedur.

Kopeć zapowiedział także, że zagrożenia online będą brane pod uwagę przy pracach nad zmianą przepisów ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. „Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa online będzie miało wdrożenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zabezpieczającej użytkowników przed zagrożeniami w sieci” – ocenił.

Z interpelacją w sprawie zapobiegania cyberprzemocy wystąpiła we wrześniu Anna Elżbieta Sobecka (PiS). Posłanka odniosła się do kontroli NIK, która wykazała, że MEN, MC i policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreśliła Izba w raporcie pokontrolnym, MEN nie koordynowało działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów i nie opracowało wytycznych dla szkół w tej sprawie.

dap/