Parkingowy przełom

Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym*. Ma on m.in. poprawić otoczenie prawne PPP, wyeliminować dotychczasowe niejasności w przepisach.

Projekt zezwala też dużym miastom (powyżej 100 tys. mieszkańców) na zróżnicowanie opłat za postój w strefach płatnego parkowania, znaczące podniesienie ich w centralnych dzielnicach.

Nowe przepisy mają wynikać ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwiększyć zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz podnieść efektywność tych inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce. Zdaniem autorów projektu problemy związane z stosowaniem formuły PPP wynikają m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów w tej formule bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania.

To najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

• wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;
• wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);
• dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych – obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku;
• minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP, wskazujący czy daną inwestycję publiczną lepiej byłoby zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego czy jednak nie);
• wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
• umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego.

Jednym z efektów planowanych zmian – dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym) – ma być podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.
W projekcie doprecyzowano m.in. procedury wyboru partnera prywatnego i kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki.

Nowe przepisy realizują też podnoszony od lat postulat dużych ośrodków miejskich: to, żeby dać im możliwość wprowadzenia dużo większych niż dziś opłat za postój w centrach tych miast (dziś ustawowe limity tych opłat są tak niskie, że strefy płatnego parkowania w wielu przypadkach przestały spełniać swoją funkcję, którą jest wymuszanie rotacji na miejscach parkingowych). Projekt przewiduje bowiem dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców zróżnicowane limity opłat w strefach płatnego parkowania – wyższe dla śródmiejskich stref. W centrach największych miast możliwe będzie też utworzenie dzielnicowych stref płatnego parkowania o podwyższonej opłacie. Te zapisy będą dotyczyć 39 miast.

W zwykłej strefie płatnego parkowania opłata za pierwszą godzinę nie będzie mogła przekroczyć 0,15 proc. minimalnego wynagrodzenia (dziś 3 zł), a w śródmiejskiej SPP – 0,45 proc. płacy minimalnej (dziś – 9 zł). Opłata dodatkowa, czyli kara za parkowanie bez uiszczenia opłaty nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 200 zł.

Projektowana nowelizacja nie zmienia zasad ustalania opłat za kolejne godziny postoju. Zgodnie z obowiązującymi dziś zasadami druga nie będzie mogła być droższa od pierwszej o więcej niż 20 proc., a trzecia godzina od drugiej także nie będzie mogła być droższa o więcej niż 20 proc. Natomiast opłata za czwartą i kolejne godziny nie może przekraczać stawki za pierwszą.

W myśl projektu 65 proc. wpływów z opłat za płatne parkowanie będzie można wydać tylko na poprawę publicznego transportu zbiorowego, uporządkowanie przestrzeni miejskiej w celu większego wykorzystania ekologicznych środków transportu, w tym budowę infrastruktury pieszej lub rowerowej, a także na zieleń i zadrzewienia w gminie.

Zdaniem resortu rozwoju, umożliwienie podniesienia samorządom opłat za parkowanie ma także szerszy wymiar ekonomiczny. „Wyższy poziom opłat spowoduje wzrost wykorzystania i tym samym opłacalności kubaturowych obiektów parkingowych w miastach” – napisano. Chodzi o parkingi podziemne w centrach miast, realizowane w formule PPP, które dotąd – ze względu na niskie opłaty w strefach płatnego parkowania – często nie były opłacalne.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Źródło: PAP

*Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Partnerstwo obejmować może takie dziedziny jak np. budownictwo mieszkań na wynajem, centra sportowo-rekreacyjne, parkingi, szkoły, siedziby władz publicznych czy gospodarka komunalna, ale również budowa dróg i autostrad, portów czy lotnisk.(źródło: Wikipedia)