Ocena pracy według nowych zasad. Minister edukacji podpisała rozporządzenie

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych, będzie ustalał regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

To jedno z rozwiązań rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. Minister edukacji podpisała je pod koniec maja. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2018 r., tak jak zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli (wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

„Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie” – informuje MEN. „Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli” – podkreśla.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych, zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły.

Według MEN mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela.
Dyrektorzy szkół, przy opracowywaniu regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, będą mogli skorzystać z przykładowych rozwiązań, które ministerstwo będzie zamieszczało na swojej stronie internetowej.

Ocenę pracy nauczycieli na nowych zasadach (tj. w oparciu o znowelizowany art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela, nowe rozporządzenie oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli) należy przeprowadzić w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego – do 31 sierpnia 2021 r. Jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po zakończeniu tego stażu.

Oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy dokonać do 30 czerwca 2020 r.

„Do czasu ustalenia ocen pracy na nowych zasadach obowiązują dotychczasowe oceny pracy nauczycieli, jednak nie dłużej niż do wskazanych powyżej terminów” – zaznacza MEN.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP