Właściwe organy ścigania rozpoznają sprawę

Konferencja prasowa w sprawie CRiS

Na skutek podtopienia pomieszczeń technicznych Centrum Rehabilitacji i Sportu 13 lipca, zapadła decyzja o zamknięciu basenów. Z obiektu korzystało ponad 1000 osób dziennie, jest to więc poważna strata dla budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. O sytuacji w CRiS mówił burmistrz Tomasz Matuszewski podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się 31 lipca w Sali Herbowej UM w Sanoku.

Z dokumentacji wynika, że Inżynier Kontraktu pełniący funkcję nadzoru nad inwestycją, wziął na siebie odpowiedzialność w zakresie zatwierdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwoleń na użytkowanie oraz rozruch i oddanie obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu do eksploatacji. Ogólne zobowiązania Inżyniera Kontraktu obejmowały przede wszystkim bieżącą weryfikację dokumentacji projektowej poprzez analizę sytuacji pod kątem ryzyka zagrożeń jak również pod kątem prawidłowej i terminowej realizacji zadania. O ryzykach i zagrożeniach oraz o prawidłowej i terminowej realizacji zadania Inżynier Kontraktu niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego.

Burmistrz Tomasz Matuszewski wydał zarządzenie o powołaniu komisji, która bada przyczyny podtopienia. Są pierwsze ustalenia, m.in.:
W pomieszczeniach tych zalane zostały urządzenia elektroniczne (pompy 23 szt. i wentylatory 13 szt. z silnikami elektrycznymi, elektrozawory, szafki elektroniczne sterujące, obudowy szaf wentylatorowni i część urządzeń i okablowania, sterowanie i klapy kanałów wentylacyjnych oraz ich izolacja , rekuperatory).
Pomieszczenia zalane zostały poprzez przyłącza sanitarne i kanalizacji technologicznej odprowadzającej wody do kanalizacji sanitarnej.
Ustalono, że poziom ścieków w kolektorze sanitarnym wyniósł ok 2,5 m powyżej poziomu dna kolektora.
Komisja zaleciła pilne wykonanie montażu zaworów zwrotnych wraz z zasuwani odcinającymi na przykanalikach kanalizacji sanitarnej i przyłączu kanalizacji technologicznej, ponadto 15 lipca 2019 r. została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela – trwa postępowanie.

17 lipca Gmina Miasta Sanoka zleciła wykonanie wyceny szkód powstałych w budynku CRiS.

Koszt wykonania niezbędnych prac to 1 mln 231 tys. 111 zł brutto. Kosztorys został opracowany na podstawie wyceny wykonawców. Termin realizacji usuwania szkód obejmuje okres 17 tygodni, co spowoduje znaczącą stratę dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a tym samym – budżetu miasta.

Biorąc pod uwagę rozmiar strat, burmistrz Tomasz Matuszewski podjął decyzję o przekazaniu sprawy podtopienia CRiS do rozpoznania właściwym organom ścigania. „Jeżeli zawinił czynnik ludzki, należy to wyjaśnić i sprawić, by zostały poniesione stosowne do skali zaniedbania konsekwencje i aby osoby ewentualnie odpowiedzialne za zaistniałą sytuację poniosły odpowiedzialność” – uważa burmistrz .

mn