XXVI Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji - porządek obrad

XXVI Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XXVI Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27.02.2020r. o godz. 1600 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2161/3 o pow. 0,0049 ha położonej w Sanoku stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2162, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2612 o pow. 1,2531 ha i nr 1341/7 o pow. 0,9395 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku przy ul. Kwiatowej jako działki nr 536/3 o pow. 0,0072 ha, 539/13 o pow. 0,0001 ha, 537/5 o pow. 0,0064 ha, 540/1 o pow. 0,0287 ha, 540/2 o pow. 0,324 ha, 540/3 o pow. 0,0721 ha, 540/4 o pow. 0,4571 ha zabudowane budynkiem handlowo – usługowym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia ul. Iwaszkiewicza do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez właściciela winnicy „Dolina Sanoku” w Sanoku – Olchowcach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Informacja Burmistrza Miasta na temat suburbanizacji miasta Sanoka.
 17. Interpelacje
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Romaniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj