Burmistrz odpowiada na pytania mieszkańców

Sprawozdanie burmistrza – Sesja Rady Miasta

Remonty dróg, wnioski o dofinansowanie planowanych zadań, przeprawa mostowa przez San, plany budowy bloków przy ul. Konarskiego, wyniki kontroli NIK, lobbowanie na rzecz połączenia Sanoka z S 19 – to najciekawsze fragmenty sprawozdania burmistrza Tomasza Matuszewskiego z działalności między sesjami (od 24 września do 19 listopada).

Kultura i tradycja

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Wiesława Banacha, wystawa prac Zdzisława Beksińskiego w Rzeszowie przy współpracy z Fundacją Beksiński i Centrum Millenium Hall, uroczystości w Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy z udziałem Jego Ekscelencji Paisjusza, Prawosławnego Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego, inauguracja roku akademickiego w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka, złożenie kwiatów pod pomnikami pamięci w Święto Niepodległości – o tych wydarzeniach przypomniał burmistrz w swoim wystąpieniu. Mówiąc o uroczystościach w cerkwi, podkreślił, że zależy mu, aby w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i poszanowania dla odrębnych tradycji, kontynuowana była współpraca ze społecznością prawosławną.

Ze względu na ograniczenia sanitarne w tym roku zrezygnowano z tradycyjnych uroczystych obchodów Święta Niepodległości

Sprawy społeczne i edukacja

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w ubiegłym roku obchodziło 48 par, które zostały zaproszone do Sali Gobelinowej 12 października i które zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pozycie Małżeńskie.

Otylia Jędrzejczak realizowała projekt „Mistrzynie w szkołach 2020”. Dzięki współpracy z Fundacją Otylii Jędrzejczak i Uczelnią Państwową, 230 uczennic sanockich szkół trenowało w hali sportowej Centrum Sportowo-Dydaktycznego pod okiem Otylii Jędrzejczak, Eweliny Kobryn, Patrycji Czepiec oraz Anny Szafraniec.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się wideokonferencja z dyrektorami szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków. Tomasz Matuszewski składał życzenia pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi i przekazał gratulacje nauczycielom i dyrektorom, którzy w tym roku otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta.

Kolejny raz Sanok stanął na podium współzawodnictwa sportowego województwa podkarpackiego. W rywalizacji w ramach Igrzysk Dzieci, Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła I miejsce w województwie. Z kolei w ramach programu Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 zajęła I miejsce, a Szkoła Podstawowa nr 4 III miejsce w województwie. Dwukrotnie, tak jak w roku poprzednim, nagrodzono Sanok również I miejscem w kategorii gmin i powiatów. UKS „Niedźwiadki” został  najlepszym klubem sportowym województwa podkarpackiego.

Przyznano środki na zakup sprzętu sportowego dla sanockich szkół na łączną kwotę 8 tys. zł.

 

Zakończył się montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. 800-lecia. Najmłodsi mieszkańcy Zatorza mogą bezpiecznie z niego korzystać.

Na ul. Kochanowskiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 namalowane zostały pasy 3D. Jest to nowatorskie rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa najmłodszych na drodze. Trójwymiarowe pasy sprawiają, że kierowcy instynktownie zwalniają, a dzieci z większą uwagą przechodzą przez jezdnię. – Ten pomysł chcemy realizować także w innych punktach miasta, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne – mówił burmistrz..

Remonty dróg

Zakończyły się prace przy remoncie ul. Szewskiej, al. Wojska Polskiego, ul. 1000-lecia i ul. Pomorskiej. Trwają prace remontowe: chodnika przy ul. Przemyskiej, położenie asfaltu na ul. Łany, przy ul. Stawiska montowane jest nowe oświetlenie i powstaje ścieżka rowerowa. Rozpoczęła się przebudowa ul. Poprzecznej, Szafera, Krasińskiego oraz Sadowej.

Zakończone zostały roboty związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego łącznika obwodnicy z ulicą Łany. Zastosowano kolumny żwirowe o średnicy 60 cm w rozstawie co 2 m oraz wykonano wzmocnienia podłoża nasypu materacem żwirowym. Obecnie kontynuowane są prace przy robotach ziemnych oraz nawierzchniowych.

Oświetlenie ulic

Zakończono montaż oświetlenia solarnego w poszczególnych dzielnicach miasta. Zakupiono oprawy oświetleniowe do modernizacji oświetlenia na moście przy ul. Białogórskiej  oraz na ul. Traugutta. Wymianę opraw zlecono SPGM – planowany termin zakończenia prac to grudzień bieżącego roku. Podpisano  umowę na budowę oświetlenia ulicy Kawczyńskiego – etap I  to 7 słupów oświetleniowych od strony ulicy Stróżowskiej. Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji i budowie oświetlenia ulic Stawiska, Poprzecznej, Krasińskiego, Sadowej i Beksińskiego.

Wnioski o dofinasowanie

Przygotowano dokumentację techniczną dla inwestycji pn. „Budowa parku rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wykonawca dokumentacji uzupełnia materiały potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne. W ramach inwestycji planuje się budowę zbiorników retencyjnych mokrych i suchych połączonych z potokiem Osib, budowę ścieżek pieszo – rowerowych, ścieżek edukacyjnych, meliorację i renaturyzację  potoku.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożono trzy wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta, poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach programu MKiDN „Ochrona zabytków” na renowację nagrobków na Cmentarzu Centralnym. Złożono także wniosek o dofinansowanie projektu „Szkoła bez barier – zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku” w ramach naboru „Dostępna Szkoła”.

Sanok znalazł się na 2. miejscu w województwie podkarpackim, a na 23. w Polsce w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty” – organu prasowego Jednostek Samorządu Terytorialnego. Burmistrz podkreślił, że świetna pozycja w rankingu jest zasługą wysiłku włożonego w pozyskiwanie środków zewnętrznych. – Korzystamy z wielu programów, których dofinansowanie kształtuje się na bardzo wysokim poziomie i w r. 2019 wyniosło prawie 65 procent.

Modernizacja sieci ciepłowniczej

Burmistrz spotykał się w Warszawie z przedstawicielami PGE Energia Odnawialna i dwukrotnie z Przedstawicielami PGE Energia Ciepła. Z prezesem zarządu PGE Energia Ciepła Przemysławem Kołodziejakiem omawiał harmonogram działań podejmowanych w ramach podpisanego w czerwcu listu intencyjnego. Po przeanalizowaniu sytuacji sieci ciepłowniczej i kotłowni Kiczury – na podstawie wizji lokalnej – omówiono plany rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego.

Mieszkania na Konarskiego

Burmistrz gościł posła na Sejm RP Michała Cieślaka – obecnego ministra ds. rozwoju samorządów. Omawiano możliwości rozwoju budownictwa wielorodzinnego w Sanoku. Kolejnym krokiem było podpisanie porozumienia z  Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie realizacji inwestycji w systemie budownictwa społecznego. – Planujemy budowę pierwszych mieszkań przy ul. Konarskiego, gdzie już zostały przeprowadzone odwierty geologiczne, a następnie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budynków  wielorodzinnych. Rząd jest w trakcie opracowywania rozwiązań, dzięki którym realizacja tego projektu przez samorządy nie będzie obciążeniem dla budżetów. Wszystkie te działania podejmuję z myślą o przyszłości młodych sanoczan – mówił Tomasz Matuszewski.

Nowy most na Sanie

10 listopada odbyła się wideokonferencja z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera, wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego wniosek miasta Sanoka o dofinansowanie budowy nowej przeprawy mostowej na Sanie został rozpatrzony pozytywnie. Szacowana wartość inwestycji to 65 mln zł przy dofinansowaniu z programu „Mosty dla Regionów” w wysokości 80 procent czyli kwotą 52 mln zł.  – Jest to inwestycja, która będzie motorem napędowym rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta – akcentował burmistrz.

Koncepcja ścieżki rowerowej

Zatwierdzono koncepcję pierwszego etapu ścieżki pieszo-rowerowej Velo San. Rozpocznie się ona na parkingu przy Carrefourze i prowadzić będzie przez Wójtostwo, Śródmieście do mostu Olchowieckiego. Ścieżka o długości ponad 4 km będzie miała szerokość 3,5 m, w tym 2 m ścieżka rowerowa i 1,5 m chodnik. W planie jest też oświetlenie tego odcinka. – Wdrażamy  etap mający na celu przygotowanie pełnej dokumentacji i  zezwoleń dla realizacji inwestycji, co ułatwi nam ubieganie się o środki zewnętrze, wpisane w nową perspektywę finansową – wyjaśniał Tomasz Matuszewski.

 

Inwestycje w dzielnicach i prace porządkowe

 

Realizowane są prace wykończeniowe Domu Przedpogrzebowego przy ul. Kółkowej. Wykonano część instalacji elektrycznych oraz instalację odgromową, prace tynkarskie są na ukończeniu, rozpoczyna się etap wykonywania posadzki.

Wykonano roboty na ciekach wodnych przy ul. Stapińskiego, Kmicica i na Cmentarzu Centralnym, związane z odmuleniem koryt i wzmocnieniem skarp.

Zebrano odpady komunalne z koryta i brzegów Potoku Płowieckiego, uporządkowano działkę przy ul. Lipińskiego (obok stacji paliw), rozebrano tamy bobrowe na cieku wodnym przy ul. Gajowej.

Inne sprawy społeczne

Wyłożono do publicznego wglądu projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sanoka. Uwagi można zgłaszać do 24 listopada.

Decyzją Komisarza Wyborczego w wyborach do Rad Dzielnic 69 radnych uzyskało mandat bez głosowania. – Serdecznie gratuluję nowo zaprzysiężonym radnym i życzę, aby społeczna praca na rzecz mieszkańców dzielnic była dla Państwa źródłem satysfakcji. Liczę też na owocną współpracę – mówił burmistrz Matuszewski.

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 MOPS zorganizował pomoc dla seniorów i osób samotnych poprzez Centralną Aplikację Statystyczną, uruchomiono też dyżur telefoniczny psychologa.

Zakupiono 400 kg karmy dla kotów w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

 

Wyniki kontroli NIK-u

Zakończyła się kontrola NIK-u dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, w tym budowy krytej pływalni z zapleczem w obszarze Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz wykorzystania obiektów sportowych MOSiR na potrzeby sportu wyczynowego w latach 2015 – 2020. W końcowym raporcie napisano, że nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach kontrolowanej jednostki. – Z satysfakcją mogę  powiedzieć, że wynik kontroli wskazuje na prawidłowość działań podejmowanych przeze mnie zarówno w okresie pełnienia funkcji dyrektora MOSiR, jak i  burmistrza Miasta Sanoka. Mam nadzieję, że sprawozdanie i wnioski z kontroli NIK-u będą źródłem satysfakcji także dla  Radnych wyrażających często publicznie troskę o prawidłowe zarzadzanie i nadzór nad inwestycjami, a zwłaszcza nad funkcjonalnością Centrum Rehabilitacji i Sportu – powiedział Tomasz Matuszewski.

Starania o połączenie z S 19

– Prowadzimy działania w celu utworzenia Społecznego Komitetu popierającego budowę nowej drogi łączącej Sanok z drogą ekspresową S 19. Odbyłem w tej sprawie rozmowę w Ministerstwie Infrastruktury i z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inicjatywę wspierają przedsiębiorcy z regionu i samorządowcy. Aktualnie GDDKiA Oddział w Rzeszowie prowadzi prace koncepcyjne związane z trasowaniem  drogi, jest to zatem optymalny czas na wsparcie tej inicjatywy – podsumował burmistrz.

9 KOMENTARZE

  1. Sanoczanie, jesteście dumni ze swojego posła Uruskiego? Dziś w sejmie po raz kolejny głosował tak jak partia kazała. Wyprowadzają Polskę z UE.

  2. Panie Burmistrzu, niech Pan robi swoje. Radni chętnie by się ogrzali w Pana kręgu,, a Pan chyba nie musi im schlebiać, tak to wygląda. Niech Pan robi swoje.

  3. Sprawozdanie obfite, trudno znaleźć coś, do czego można się przyczepić. Burza rozpętana wczoraj na tablicy ogłoszeń prywatnej firmy medialnej wskazuje tylko na brak jednego punktu na końcu sprawozdania burmistrza: „Wszystko to zrobiłem, bo pomagali mi radni. Ten radny, ten radny i jeszcze ten. Bez tychże radnych, ich mądrości i pracowitości nie zrobię nic. Oni gotowi są zaniedbać zawodowe obowiązki, bo tak bardzo chcą mi pomagać”. Burza na wspomnianej wyżej tablicy ogłoszeń przez pewien czas dotyczyła też funkcjonowania basenów – a tu, proszę: co wykazała kontrola NIK-u? I komu wierzyć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj