Dodatkowy dochód a renta socjalna

Jeżeli osiągniesz przychód większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 marca 2021 r. – 3820,60 zł), zawiesimy Ci prawo do renty socjalnej za każdy miesiąc, w którym przekroczysz ten próg.

Rentę socjalną rozliczamy na bieżąco z osiągniętego przychodu, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, czyli z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia działalności pozarolniczej.

Ważne! Wpływ na Twoją rentę socjalną ma również przychód, który osiągasz za granicą.

Jeżeli pobierasz rentę socjalną i osiągasz przychód, powinieneś powiadomić nas o tym  
w formie pisemnego oświadczenia. Możesz je dostarczyć osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub osobę, która sprawuje nad Tobą opiekę prawną lub faktyczną.

Jeżeli od przychodu, który osiągasz, są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne,Dodatkowy dochód a renta socjalna powinieneś dostarczyć również zaświadczenie o osiągniętym przychodzie. Wystawi je Twój pracodawca (płatnik składek).

Jeśli teraz dostajesz od nas świadczenie w gotówce, możesz otrzymywać je w szybki
i wygodny sposób – na rachunek bankowy. W tym celu zgłoś wniosek w naszej placówce, pocztą lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Z kontem w banku jesteś bezpieczny.

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej: www.zus.pl