Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół. Що потрібно зробити, щоб записати дитину до школи у Польщі?

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
(7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły
(np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

 

Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

– uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
– 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
– realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów
– nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
– korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
– korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować
w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.

Treść wiadomości
—-

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

•  Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

•  Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

•  Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

•  Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

•  Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.

•  Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.

•  Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

•  Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno- pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną

m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Що потрıбно зробити, щоб записати дитину

до школи у Польщı?

•  Зберıть документи про попереднє навчання дитини (атестати, довıдки тощо). Якщо у вас їх немає – напишıть заяву про загальну кıлькıсть закıнчених рокıв навчання ıз зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

•  Зв’яжıться з вибраною вами польською школою ı подайте заяву про прийняття у школу. Рıшення про прийняття приймає директор.

•  Початкова школа в районı, де ви живете, повинна прийняти вашу дитину. Іншı початковı та середнı школи приймають дıтей у мıру наявностı вıльних мıсць.

•  Якщо у вибранıй школı в даному класı немає мıсць, зв’яжıться з управлıнням гмıни, в якıй ви живете, ı попросıть вказати школу, яку ваша дитина зможе вıдвıдувати.

На що має право ваша дитина в школı в Польщı?

•  Навчання дıтей ı молодı у вıцı 7-18 рокıв у державних школах безкоштовне. Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.

•  Для учнıв, якı недостатньо володıють польською мовою, школа органıзовує додатковı безкоштовнı уроки польської мови. У школı також можуть бути створенı т. зв пıдготовчı вıддıлення.

•  Іноземнı учнı можуть скористатись корекцıйними заняттями з навчальних предметıв.

•  Учнı та їх батьки можуть розраховувати на психолого-педагогıчну допомогу у зв’язку з мıграцıйним досвıдом, надану, зокрема, психологами, педагогами

ı педагогıчними терапевтами.

Пам’ятайте, що найголовнıше – це ваша безпека ı безпека ваших близьких.