Wnioski dla obywateli Polski udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy. Aktualizacja

Od dnia 7 kwietnia br. wnioski dla obywateli Polski udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4.

 

Dostępny jest wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców. Wniosek można pobierać klikając TUTAJ lub wypełnić w formie interaktywnej i wydrukować. Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca. Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.