Wsparcie dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Opracowując kierunki polityki rozwoju na kolejne lata pamiętaliśmy, aby szczególnie doinwestować obszary słabsze gospodarczo, w które wpisują się miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Jednostki te borykają się z różnymi trudnościami, a są nimi najczęściej: rosnące niedopasowanie miejsc pracy, zamieszkania i usług publicznych, coraz bardziej rozproszone i nieefektywne osadnictwo, czy deficyty instytucjonalne i finansowe.

Z myślą o takich miastach z pomocą przychodzą fundusze europejskie na lata 2021-2027. Dla wsparcia miast województwa podkarpackiego szczególne znaczenie ma program krajowy „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” (FEPW) z budżetem 2,65 mld euro oraz ten z poziomu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” z budżetem 2,27 mld euro.

W przypadku FEPW największymi beneficjentami będą właśnie samorządy – kwota bezpośrednio do nich skierowana to ok. 1,3 mld euro. Program zwiększył katalog beneficjentów, bowiem włączone zostały tu też miasta średnie, zmagające się z trudnościami społeczno-gospodarczymi. Mogą one skorzystać ze wsparcia w ramach adaptacji do zmian klimatu (alokacja 255 mln euro), czyli spójnych i zintegrowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych, kompleksowo dostosowujących do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzących efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, obejmujące zagospodarowanie wód opadowych. W województwie podkarpackim to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Przemyśl, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

Poza tym miasta subregionalne z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych i powyżej 50 tys. mieszkańców – czyli ustawowo zobligowani organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, otrzymają wsparcie na rozwój systemu zrównoważonej, zeroemisyjnej mobilności miejskiej (alokacja 420 mln euro). W woj. podkarpackie to: Rzeszów – jako stolica regionu oraz Przemyśl, Stalowa Wola i Mielec.

W przypadku Programu Regionalnego zarządzanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, dla miast średnich z kumulacją negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych zaproponowano specjalnie dedykowane instrumenty terytorialne. Wsparcie uwzględnia wydzielenie specjalnej alokacji lub zapewnienie preferencji
w kryteriach wyboru dla projektów i odbiorców, w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Poprzez wzajemną współpracę terytorialną, miasta zyskają szansę na ożywienie gospodarcze poprzez aktywizację przedsiębiorczości oraz walkę z wykluczeniem na różnych polach np. dzięki rewitalizacji społeczno-ekonomicznej.

Zachęcam wszystkich beneficjentów do śledzenia naszej strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na której znajduje się aktualny harmonogram konkursów dla poszczególnych programów oraz najważniejsze informacje. Proszę korzystać z możliwości jakie dają fundusze europejskie dla miast Polski Wschodniej!

Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej