W trosce o czystość i porządek

Drożej na działkach

Użytkownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie są zadowoleni. Za wywóz śmieci z terenów działek trzeba zapłacić więcej. Nowe taryfy nie są może drastycznie wysokie. Nalicza się je ryczałtem i uiszcza raz w roku. Na pewno warto wyjaśnić zasadność i podstawę prawną ich naliczania.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) wprowadziła roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Gminy, które zadecydowały o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobligowane zostały do wprowadzenia ryczałtowej stawki opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku (Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIX/251/12 z dnia 4 września 2012 r. zdecydowała o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sanoka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

5 lipca 2016 r. Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXII/191/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty ustaliła ryczałtową opłatę roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, zawartym min. w Uchwale Nr X/1581/2016 z dnia 5 maja 2016 r. opłata ta jest uiszczana raz w roku, ryczałtem i nie zależy od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości.

– Opłata ta ma charakter ryczałtowy, gdyż ustalenie jej wysokości nie jest uzależnione od okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów, czy też faktycznie wytwarzanej ilości odpadów. Opłata ta jest ekwiwalentem na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w ciągu całego roku kalendarzowego – wyjaśnia Agnieszka Kończak-Kucharz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie jeszcze w kwietniu 2015 r. zajęło Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, jak i Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które Uchwałą Nr 224/2015 z dnia 30 września 2015 r. określiło wytyczne dla zarządów ROD i ogrodów, objętych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– W znowelizowanej ustawie w art. 6. dodany został ustęp 3c, zgodnie z którym ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska wprowadzenie tego przepisu ma ułatwić ustalanie opłaty: ma ona mieć charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów na niej czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów – tłumaczy Agnieszka Kończak-Kucharz.

Warto przypomnieć, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, uchwalonym w styczniu 2013 r (czyli przed wejściem w życie nowych zasad gospodarowania odpadami) norma nagromadzenia odpadów wynosiła 20 litrów na jedną działkę w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany i 14 l na jedną działkę w przypadku prowadzenia segregacji. Jednak w związku z protestem zarządów ogrodów działkowych w lipcu 2013 r. Rada Miasta Sanoka VI kadencji dokonała zmian w w/w regulaminie i określiła normę 5 l na jedna działkę (brak segregacji) i 3,5 l na jedną działkę (prowadzenie segregacji).

– Z licznych interwencji mieszkańców o zaśmiecaniu terenów przyległych do ogrodów działkowych, jak i terenów samych ogrodów (np. interwencja redakcji esanok z czerwca 2015 r. w sprawie dzikiego wysypiska na terenie jednego z ogrodów działkowych) wyraźnie wynika, że norma ta jest nieadekwatna do rzeczywistej ilości odpadów powstających na ogródkach działkowych – uważa Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM. – Warto nadmienić w tym miejscu, że zarząd jednego z ogrodów działkowych od 1 lipca 2013 r. dostosowuje liczbę pojemników nie w oparciu o przyjętą normę, ale do rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów. W przypadku tego ogrodu norma wyniosła ponad 11 l na jeden ogród działkowy! Jest to potwierdzenie faktu, że na ogrodach działkowych jednak powstają odpady komunalne. Można śmiało stwierdzić, że przyjęta norma 6 l na jedną działkę w okresie od kwietnia do października oraz 3 l w pozostałych miesiącach nie jest zawyżona. W ciągu całego roku ilość odpadów wg normy wyniesie 57 l na jedną działkę, stąd przy ustalaniu opłaty ryczałtowej przyjęto stawkę za pojemnik 60 l.

W przypadku, gdy rada gminy w drodze uchwały postanowi o wyłączeniu ze zorganizowanego systemu odbierania odpadów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku, właściciele tych nieruchomości są obowiązani zawrzeć umowę na odbiór odpadów z podmiotem do tego uprawnionym oraz posiadać dowody potwierdzające wykonywanie tych obowiązków. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za te usługi oraz częstotliwość odbioru odpadów i normę ich nagromadzenia. Jeżeli właściciele tych nieruchomości nie korzystają z usług podmiotu odbierającego odpady komunalne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy za odbieranie odpadów „zastępczo” przez gminę. Podjęcie w/w uchwały nie zwolni właścicieli ogródków działkowych z obowiązku uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.