Wody Polskie o wnioskach taryfowych: przeważnie podwyżki

Na ponad 2,5 tys. wniosków taryfowych złożonych do Wód Polskich prawie 1,9 tys. dotyczy podwyżek stawek za wodę i ścieki – poinformowała wiceprezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.   

Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji samorządu terytorialnego, wiceprezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała, że do 12 marca złożono 2539 wniosków o zatwierdzenie nowych taryf wodno-ściekowych, z czego w 1877 przypadkach zaproponowano wzrost cen. Obniżki taryf zaproponowano w 173 wnioskach, a utrzymanie dotychczasowych cen w 448 wnioskach.

Najniższa stawka za metr sześcienny wody jaką zaproponowano to 1,58 zł netto, a najwyższa 57 zł netto. W przypadku ścieków najniższa stawka wyniosła 1,98 zł netto za metr sześcienny, a najwyższa 34,94 zł.

Według wiceszefowej Wód Polskich w części przypadków proponowane podwyżki są dopuszczalne, bo są związane z inflacją.

Zgodnie ze znowelizowana ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składały do 12 marca wnioski o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki na kolejne trzy lata. Taryfy weryfikuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, któremu podlega 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Poprzednio taryfy zatwierdzały rady gmin i miast.

Wiceszefowa Wód Polskich wskazała, że do końca marca zweryfikowanych zostało 37 proc. wniosków taryfowych. Termin rozpatrzenia wniosków, które zostały złożone ostatniego dnia w terminie, tzn. do 12 marca, upływa 26 kwietnia.

„Dotychczas nie została jeszcze wydana decyzja dotycząca zatwierdzania taryf. Wnioski są analizowane pod względem merytorycznym” – powiedziała posłom Kopczyńska.

Zwróciła jednak uwagę, że znaczny odsetek wniosków zawiera braki w dokumentacji, w tym m.in. brak lub zbyt ogólne uzasadnienie wniosku, brak zgodności potwierdzenia z oryginałem na złożonych kopiach sprawozdań finansowych, czy błędy rachunkowe.

„We wszystkich tych przypadkach musimy występować o uzupełnienie informacji. Nie mogę więc dziś opowiedzieć o wysokości proponowanych taryf gdyż wnioski objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa” – zaznaczyła wiceszefowa Wód Polskich

Dodała, że pełna informacja na ten temat zostanie przekazana po zakończeniu procesu taryfowego.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP