Wody Polskie: przez błędy utrudniona weryfikacja wniosków taryfowych

Wody Polskie wydały już 1240 decyzji, z czego 836 zatwierdzających taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków.

PGW Wody Polskie poinformowało, że do 27 kwietnia br. firmy wodno-kanalizacyjne z całego kraju złożyły 2547 wniosków dotyczących taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Dotychczas decyzje wydano dla 1240 z nich, z czego w 836 przypadkach wnioski zostały zatwierdzone, a 404 to decyzje negatywne.

Kolejne 501 decyzji oczekuje na podpisanie (już po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawców i dokonaniu kolejnej weryfikacji przez organ regulacyjny), a 800 wniosków nadal jest procedowanych – w trakcie składania wyjaśnień ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W stosunku do 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania.

W komunikacie Wody Polskie zwróciły uwagę, że proces weryfikacji wniosków taryfowych jest utrudniony ze względu na znaczną liczbę błędów formalnych w składanych dokumentach.

Według Wód Polskich duży odsetek złożonych materiałów charakteryzował się  niestarannością. Ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych nie dokonała korelacji danych umieszczonych w tabelach z tymi prezentowanymi w uzasadnieniu. Wynikiem tego jest liczba wezwań do składania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień informacji zawartych we wnioskach.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP