Grzegorz Kozak: to budżet na miarę naszych możliwości finansowych

Na ostatniej sesji Rady Miasta zagłosowano za przyjęciem budżetu przedstawionego przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Przeciw budżetowi głosowało dwóch radnych, wstrzymał się jeden radny pozostali zagłosowali za. Radnych poprosiliśmy o skomentowanie swoich decyzji. Poniżej wypowiedź Grzegorza Kozaka.

Odnosząc się do budżetu uchwalonego w dniu 16 stycznia br. przez Radę Miasta Sanoka można odnieść wrażenie, że jest to budżet na miarę naszych możliwości finansowych. Budżet Miasta, jest budżetem trudnym z uwagi na konieczność spłaty zobowiązań finansowych z lat poprzednich oraz konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta dużych kwot na budowę łączników z obwodnicą.

Kolejną kwestią jest konieczność zabezpieczenia środków na oświatę. Zadania zlecone samorządowi nie są w pełni finansowane przez władze centralne. Mowa tu np. o subwencji oświatowej. Miasto musi dołożyć środków finansowych, aby wykonać zadania, za które odpowiada rząd.

Biorąc powyższe pod uwagę w/w fakty będzie mniej pieniędzy do rozdysponowania na te potrzeby, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy. To jednak moim zdaniem nie stanowi przeszkody aby nadal przyglądać się racjonalności wydatkowania pieniędzy przez miasto i dążyć do zwiększenia wydatków majątkowych, które będą służyć całej społeczności.
Wspomnieć należy, że Komisja Finansowo-Gospodarcza w opinii do projektu budżetu Miasta Sanoka na rok 2020 wskazywała, że organ wykonawczy powinien przedsięwziąć działania i podjąć decyzje w sprawie m.in. identyfikacji niepotrzebnych zadań i ograniczenia wydatków bieżących (…) oraz przeprowadzić analizę restrukturyzacji zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Dlatego niezrozumiałym dla mnie jest zmniejszenie środków finansowych w zadaniu Oświetlenie placów i dróg o 100.000 zł – wydatki te są wydatkami majątkowymi i zwiększenia środków o 100.000 zł na zadanie dotacje dla klubów sportowych – wydatki te są wydatkami bieżącymi. Zaznaczyć należy, że wydatki na sport w ostatnich latach sukcesywnie wzrastają. Na terenie Miasta Sanoka jest do tej pory wiele do zrobienia w zakresie oświetlenia, są ulice, które mają opracowaną dokumentację projektową i czekają na zrealizowanie inwestycji (było takie założenie, że inwestycje, które mają przygotowaną dokumentację są realizowane jako pierwsze).

Koniecznym jest też dynamiczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, która ułatwi mieszkańcom codzienne życie, a dla miasta stanowić będzie źródło dochodu związane ze sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków.

Ponieważ jako radny reprezentuję wszystkich mieszkańców będę zabiegać o zwiększenie liczby drobnych, ale bardzo potrzebnych inwestycji w naszym mieście.

Bardzo cieszy, że pomimo kłopotów finansowych miasta udało się zabezpieczyć środki finansowe na dalsze prace związane z budową domu przedpogrzebowego na Olchowcach oraz na oświetlenie lampami solarnymi dzielnic Sanoka.

Uchwalony budżet jest pierwszym budżetem autorstwa Tomasza Matuszewskiego, dlatego też w ramach szeroko rozumianej współpracy byłem za przyjęciem przedłożonego przez burmistrza budżetu. Jako radny liczę, że w kolejnych budżetach wszystkie dzielnice naszego miasta będą równomiernie traktowane pod względem różnorakich inwestycji, a środki publiczne w sposób racjonalny będą wydawane.

Grzegorz Kozak  – Radni Miasta Sanoka VIII kadencji