Konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu

Konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu

 

Burmistrz Miasta Sanok i  Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu, pod patronatem medialnym Tygodnika Sanockiego ogłaszają konkurs na opracowanie projektu graficznego logotypu Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu. Nagroda w konkursie to całoroczny imienny karnet  wstępu na wszystkie obiekty MOSiR.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo, które będzie stanowiło wstęp do systemu identyfikacji wizualnej Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z miastem Sanok, ma pomóc integrować mieszkańców i rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu, jakim jest sportowy rozwój sanoczan.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazówki

Logo Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu powinno kojarzyć się z misją szerzenia zdrowych nawyków sportowych oraz z Sanokiem. Kolejne elementy misji to silny rozwój infrastruktury sportowej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dbałość o stały wzrost jakości życia mieszkańców.

Konkurs podzielony zostanie na etapy. Pierwszy etap to przyjmowanie projektów, który będzie trwał do 14 sierpnia. Następnie prace zostaną zaprezentowane  na stronie Tygodnika i poddane głosowaniu internautów. Trzy projekty z największą ilością głosów oceni jury i wyłoni zwycięską pracę. Jury składać się będzie z przedstawicieli Fundacji, Biura Burmistrza, Tygodnika Sanockiego oraz znanych sanockich grafików.

Etap I składanie prac do 14 sierpnia

Etap II głosowanie od 17 do 23  sierpnia

Etap III obrady jury do 26 sierpnia ogłoszenie wyników 28 sierpnia, uroczyste wręczenie nagród po ustaleniu terminu ze zwycięzcą.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: KLIK

 

Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logotypu

„Sanocka Fundacji Rozwoju Sportu”

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Sanoka oraz Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu pod patronatem medialnym Tygodnika Sanockiego.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego projektu graficznego przedstawiającej logo, logotyp oraz księgę znaku Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu.
 3. Konkurs ma charakter otwarty – udział mogą wziąć graficy, projektanci, artyści plastycy, uczniowie, studenci i absolwenci szkół oraz uczelni wyższych – pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Logo Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu powinno kojarzyć się z misją szerzenia zdrowych nawyków sportowych oraz z Sanokiem. Kolejne elementy misji to silny rozwój infrastruktury sportowej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dbałość o stały wzrost jakości życia mieszkańców.
 5. Każdy uczestnik może przedstawić w konkursie maksymalnie trzy prace.
 6. Konkurs zostanie podzielony na etapy:

Etap pierwszy – przyjmowanie projektów, termin do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Etap drugi – zaprezentowanie prac na stronie Tygodnika Sanockiego i poddanie glosowaniu internautów, termin od 17 do 23 sierpnia 2020 roku.

Etap trzeci – obrady jury do 26 sierpnia 2020 roku, ogłoszenie wyników w dniu 28 sierpnia 2020 roku, uroczyste wręczenie nagród po ustaleniu terminu ze zwycięzcą.

 1. Prace konkursowe należy przesłać w formacie PNG na adres e-mail: tygodniksanocki@wp.pl
 2. Przekazane prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Fundacji. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia nieodpłatnie na podstawie umowy autorskich praw majątkowych do tej pracy na następujących polach eksploatacji:

– zwielokrotnienie określoną techniką: drukarską, fotograficzną, zapis video na taśmie magnetycznej, digitalizacja na CD lub innym nośniku zapisu cyfrowego,

– wprowadzenie do obrotu i obrotu nieodpłatnego oraz dystrybucji,

– wprowadzenie do pamięci komputera, np. poprzez umieszczenie w bazie danych w systemach sieciowych jak Internet, infostrady, systemy on-line, itp.

– wystawianie reprodukcji, pokazy na ekranach lub monitorach,

– wykorzystanie we wszelkiego rodzaju środkach masowego przekazu,

– wykorzystanie we wszelkich formach w celach promocji i identyfikacji Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu,

– udostępnianie instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie, stronie internetowej Fundacji i innych materiałach promocyjnych.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.
 4. Zadaniami Komisji są:

– ocena prac pod względem zgodności z tematem

–  wyłonienie zwycięskiej pracy

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Laureat konkursu otrzyma dyplom i nagrodę w postaci imiennej karty podarunkowej uprawniającej do całorocznego korzystania ze wszystkich obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacyjnego w Sanoku.
 3. Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Decyzje podjęte przez organizatora są ostateczne.
 4. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac, a także do nieocenienia pracy w przypadku naruszania przez autora pracy przepisów prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj