Poszerzenie granic Sanoka. Przed nami konsultacje społeczne

Poszerzenie granic Sanoka. Przed nami konsultacje społeczne

(Poniżej materiał video) 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zastępca burmistrza Artur Kondrat przedstawił koncepcję poszerzenia granic administracyjnych Sanoka. Zaakcentował argumenty, dzięki którym mieszkańcy mogliby bez obaw przystąpić do udziału w konsultacjach społecznych oraz wyrazić pozytywną opinię w sprawie przyłączenia się do miasta Sanoka.

– Liczymy na konstruktywny dialog w tym zakresie i przedkładanie przez Państwa Radnych kolejnych argumentów przemawiających za zmianą granic miasta Sanoka, tak byśmy wspólnie przygotowali się do konsultacji społecznych – mówił wiceburmistrz ds. rozwoju.

 

Konsultacje społeczne z Mieszkańcami

Zgodnie z procedurą zmiany granic gmin Rada Miasta Sanoka jest władna podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia woli oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Sanoka. Konsekwencją podjętej uchwały będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców sołectw, objętych uchwałą oraz wśród mieszkańców Sanoka.

Nowa dzielnica ze swoją historią

Każde sołectwo przyłączone do Sanoka stanie się pełnoprawną dzielnicą miasta. Po włączeniu sołectwa w granice miasta Rada Miasta Sanoka powinna podjąć uchwałę w sprawie powołania nowej jednostki pomocniczej – nowej dzielnicy Sanoka.

Z mocy prawa rozwiązane zostaną rady sołeckie, ich funkcje przejmą rady i zarządy dzielnic. Dzielnica zachowa dotychczasową nazwę, historię i tożsamość. Radni gminni wybrani przez mieszkańców przyłączonego sołectwa staną się na mocy prawa nowymi radnymi Rady Miasta Sanoka.

Wzrost cen nieruchomości

Włączenie każdego sołectwa w granice administracyjne miasta Sanoka pobudzi rozwój budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyłącza na terenach wiejskich możliwość rozwoju budownictwa na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.

Przepis ten nie ma zastosowania do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Tereny sołectw sąsiadujących z Sanokiem, najczęściej położone tuż przy głównych drogach, posiadają wiele terenów niezabudowanych, ze względu na klasę gruntów.

Przywilej położenia gruntów w granicach administracyjnych miasta, daje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Z oczywistych względów okoliczność ta będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost wartości nieruchomości położonych na terenie sołectw przyłączonych do Sanoka.

Poprawa komunikacji

Każde sołectwo przyłączone do Sanoka stanie się pełnoprawną dzielnicą miasta, a w nowych dzielnicach natychmiast wprowadzone zostaną standardy obowiązujące w całym mieście. 

Na terenie miasta Sanoka operator zbiorowego transportu publicznego – SPGK  Sp. z o.o. wykonuje 680 tys. wozokilometrów rocznie. Na terenie Gminy Sanok 68 tys. wozokilometrów, na terenie Gminy i Miasta Zagórz 98 tys. wozokilometrów, a na terenie Gminy Bukowsko 60 tys. wozokilometrów rocznie, a na terenie gminy i Miasta Lesko 47 tys. wozokilometrów rocznie.

Wśród sołectw sąsiadujących z Sanokiem jedynie w niektórych sołectwach funkcjonuje komunikacja miejska. Są to Bykowce, Sanoczek i Zabłotce.

Nowa dzielnica zostanie objęta zbiorowym transportem publicznym, z chwilą włączenia do Sanoka pojawi się podstawa do uruchomienia komunikacji miejskiej. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców przyłączonego sołectwa są ceny biletów komunikacji miejskiej na terenie Sanoka. Są one niższe w granicach administracyjnych Sanoka od cen obowiązujących poza granicami miasta.

Koszty życia

Koszty życia są niezmiernie ważne dla każdej współcześnie funkcjonującej rodziny. Czy opinie o dużo tańszym życiu w podsanockich sołectwach są prawdziwe? Porównanie kosztów, które modelowa czteroosobowa rodzina musi ponosić w gospodarstwie domowym, opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów oraz podatki od nieruchomości wskazuje, że niekoniecznie taniej żyje się na wsi. Do kalkulacji przyjęto rodzinę 4-osobową, z domem o powierzchni 150 m2, działką zabudowaną o pow. 15 a oraz budynkiem gospodarczym  o pow. 80 m2.

Koszty życia w Sanoku, Zagórzu i sołectwach w skali całego roku obrazuje tabela (patrz poniżej).

Edukacja i wychowanie

Na terenie miasta Sanoka funkcjonuje 12 placówek oświatowych oraz 2 placówki opiekuńcze, które zabezpieczają potrzeby wychowawcze, edukacyjne i opiekuńcze dzieci, młodzieży w zakresie opieki żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej. W skład systemu wchodzi 8 szkół podstawowych, 4 przedszkola samorządowe, 2 żłobki samorządowe i 5 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Przedszkola samorządowe są czynne w godzinach od 6.30 do 16.00, a w żłobkach od godz. 6 do 16.00. Miasto Sanok gwarantuje wszystkim dzieciom zameldowanym w Sanoku miejsce w przedszkolu.

Z informacji zawartych na stronie internetowej gminy Sanok wynika, że na terenie gminy funkcjonują punkty przedszkolne czynne w ściśle określonych godzinach, 4 godziny dziennie. Są to w większości godziny popołudniowe. 

Inwestycje w sanockich dzielnicach

Miasto Sanok w ostatnich dwóch latach prowadzi intensywną rozbudowę ulic na dzielnicach Sanoka. Przykładowymi inwestycjami są przebudowa Alei Wojska Polskiego (dzielnica Błonie), ul. Piastowska, ul. Pomorska, ul. Tysiąclecia (dzielnica Dąbrówka), ul. Łany, budowa łącznika ul. Łany i ul. Porcelanowej z obwodnicą Sanoka (dzielnica Posada), ul. Stawiska, ul. Niedzielskiego, część ul. Kenara (dzielnica Zatorze), ul. Heweliusza, ul. Rybickiego, ul. Sadowa, ul. Krasińskiego, ul. Poprzeczna (dzielnica Wójtostwo), ul. Szewska (dzielnica Olchowce), ul. Sikorskiego (dzielnica Śródmieście) . Rozbudowa ulic miejskich będzie kontynuowana w kolejnych lokalizacjach. Mamy gotową dokumentację i złożone wnioski o dofinansowanie na przebudowę ul. Ogrodowej (dzielnica Błonie), ul. Iwaszkiewicza, ul. Struga, ul. Rataja (dzielnica Dąbrówka). W trakcie opracowania są dokumentację na drogi: ul. Witosa, Lisowskiego, Stankiewicza i Glinice oraz Graniczna, Dworska i Kalinowa. 

Łącznie wartość zadań inwestycyjnych miasta Sanoka w ciągu ostatnich dwóch lat to 63,21 mln zł.

Miasto Sanok na etapie konsultacji społecznych będzie organizować dla zainteresowanych mieszkańców sąsiednich sołectw objazdy inwestycji miejskich.

– Pragnę zapewnić, że z chwilą włączenia konkretnego sołectwa do Sanoka inwestycje miejskie byłyby realizowane na jego obszarze z taką samą intensywnością – mówił burmistrz.

Oferta inwestycji dla sąsiednich sołectw

Programowanie „oferty inwestycyjnej” dla sołectw sąsiadujących z Sanokiem nie może pominąć głosu samych mieszkańców. Dlatego Miasto Sanok nie może przedstawić mieszkańcom przyłączanych sołectw propozycji zadań, dzięki którym przekona ich do idei połączenia z Sanokiem.

Dzisiejszy sposób zarządzania w większości samorządów terytorialnych zakłada model partycypacji społecznej, czyli wsłuchiwania się w głosy mieszkańców na każdym etapie realizacji zadań, począwszy od ich planowania, organizacji oraz realizacji.

Procedura zmiany granic gmin zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych gmin. Dlatego też pierwsze propozycje zadań inwestycyjnych na terenie sąsiednich sołectw mogą być złożone po pierwszym kwartale 2021 r., gdy podczas spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami zostaną przedstawione ich postulaty.

Badania satysfakcji wśród mieszkańców po zmianach granic

Sceptyczne stanowiska w sprawie przyłączenia konkretnych sołectw do ośrodków miejskich są naturalną reakcją. Analizując przykłady zmiany granic w stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowie warto wspomnieć, że Naukowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili badania na próbie 595 dorosłych mieszkańców osiedli przyłączonych do Rzeszowa, tj. Biała, Budziwój, Miłocin, Przybyszówka, Słocina, Załęże i Zwięczyca, podczas których sprawdzili poziom zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku:

  • 90 % ankietowanych odpowiedziało, że są zadowoleni z przyłączenia, wśród nich mieszkańcy w wieku 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni z przyłączenia,
  • 91 % ankietowanych odpowiedziało, że nie chcą, aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem, wśród nich 98 % mieszkańców w grupie wiekowej 18-24 lata, nie chcą, aby ich osiedle wróciło do gminy, w której się znajdowało przed włączeniem,
  • 93 % ankietowanych pozytywnie oceniło zmiany na ich osiedlach, które dokonały się po włączeniu do Rzeszowa, wśród nich mieszkańcy w grupie wiekowej 18-24 lata byli w 100 % zadowoleni ze zmian na ich osiedlach po przyłączeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj