Konkurs ofert na dotacje sportowe

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu:

 

1. Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być przedsięwzięcia i zadania, których realizacja służyć będzie, co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych w § 3 Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miasta Sanoka z dnia 18.01.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu wynosi ogółem 400 000,00 zł, w tym dla poszczególnych dyscyplin sportu:
L.p. Dyscyplina Kwota w PLN
1. Hokej na lodzie 152 000
2. Piłka nożna 113 000
3. Lekkoatletyka 8  000
4. Siatkówka 45 000
5. Tenis ziemny i stołowy 8 000
6. Łyżwiarstwo szybkie i short track 20 800
7. Szachy 2 400
8. Podnoszenie ciężarów 12 000
9. Karate 3 200
10. Sztuki walki (sporty obronne) 1 800
11. Kickboxing 17 000
12. Unihokej 10 000
13 Wrotkarstwo 4 000
14. Strzelectwo 800
15. Biegi 1 000
16. Inne dyscypliny 1 000
Razem: 400 000,00

Termin i warunki składania ofert:

a) Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 13.30.
b) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.
c) Oferta winna być złożona w kopercie, na której należy umieścić:
• nazwę podmiotu i jego dokładny adres;
• rodzaj zadania z otwartego konkursu.
d) Termin realizacji zadań – od 15.03.2021 r. do 15.11.2021 r.

Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

Oferty powinny zostać sporządzone w sposób czytelny, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miasta Sanoka z dnia 18.01.2011r. „WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu” (do pobrania na stronie: www.bip.um.sanok.pl).

1. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą, upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dopuszcza się możliwość wybrania kilku ofert dla danego zadania – złożonych przez różnych oferentów. W tym przypadku kwota dotacji zostanie podzielona pomiędzy kilku oferentów.
4. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Przed zawarciem umowy oferent zobowiązany jest do przedłożenia nowego zakresu rzeczowego w przypadku jego zmniejszenia oraz kosztorysu dot. realizacji zadania uwzględniającego wysokość zaproponowanej dotacji.
6. Burmistrz Miasta Sanoka przyznaje dotacje celowe na realizacje ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

Dotacja na realizację zadania w zakresie sportu może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

  • realizacji programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
    sportowego.
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

  • transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
  • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
  • zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja z budżetu Gminy Miasta Sanoka.
W przypadku złożenia przez klub sportowy oferty pokrywającej się, zbieżnej pod względem tematyki, zakresu i terminu realizacji zadania z inną ofertą, podlega ona odrzuceniu.

Wysokość udzielonej dotacji w formie wsparcia realizacji zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

Wymagany wkład własny (finansowy) wnioskodawcy, wynosi nie mniej niż 20 % całkowitych kosztów zadania. Przez wkład własny rozumiane są środki własne oferenta oraz środki pozyskane przez oferenta od innych podmiotów na podstawie umów.

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zrealizowanego zadania nie może być większy niż przed jego realizacją.

Burmistrz Miasta Sanoka przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności – dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych

Kryteria wyboru ofert do realizacji:

Przy wyborze projektu lub projektów na realizację których zostanie udzielona dotacja, Burmistrz Miasta Sanoka uwzględnia:

1. Dochowanie wymagań formalnych.
2. Znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego.
3. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów.
4. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji w związku z zakresem rzeczowym projektu.
5. Możliwość realizacji projektu przez beneficjenta.
6. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Sanoka.

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. Odpis z właściwego rejestru sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok.
3. Aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę.
4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii.
W przypadku kserokopii, każda z kopii dokumentu winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania klubu sportowego.
2. Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu, wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu a także oferty nieuzupełnione – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Sanoka, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku.
6. Burmistrz Miasta Sanoka może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Do zawarcia umowy o dotację konieczne jest – w przypadku jego zmiany,
dostarczenie zweryfikowanego harmonogramu realizacji zadania.
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a oferentem.
9. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy, jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
w Sanoku oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
10. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględnione dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
11. Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku.
12. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku (adres: ul. Rynek 1, pokój nr 20, 20, tel. 13 46 52 893. Załącznik do zrządzenia nr 24/02/2021 Burmistrza z dnia 5 lutego 2021 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj