Radni za poszerzeniem granic

Radni za poszerzeniem granic

W porządku obrad XLI sesji Rady Miasta znalazł się punkt dotyczący poszerzenia granic Sanoka. Od decyzji radnych – zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym – został uzależniony dalszy los procedury, do której, także decyzją Rady Miasta, przystąpiono w ubiegłym roku. Radni po burzliwej dyskusji zagłosowali za zmianą granic miasta Sanoka. Głosowało 17 radnych, 12 było za, 5 przeciw.

Jak odbywały się konsultacje?

Burmistrz Tomasz Matuszewski przedstawił radnym sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych na terenie Sanoka oraz w gminie Zagórz i gminie Sanok. Mówił o uchwale Rady Miasta, podjętej w grudniu ubiegłego roku w sprawie przystąpienia do procedury poszerzenia granic obligującej do przeprowadzenia konsultacji. Wymieniał kolejne działania podjęte przez urząd – m.in. powołanie zespołu ds. przygotowania konsultacji.

– W trakcie przygotowania konsultacji społecznych na terenie Sanoka, zostaliśmy zaskoczeni negatywnym przekazem ze strony gminy wiejskiej Sanok oraz gminy Zagórz.

Przekaz ten koncentrował się na zdyskredytowaniu funkcji rozwojowych miasta oraz na wzniecaniu negatywnych emocji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o zamknięciu szkoły w Trepczy o wyższych podatkach, jakie rzekomo mieszkańcy sołectw będą płacić po przyłączeniu ich miejscowości do Sanoka. W przestrzeni publicznej pojawiały się hasła, takie jak: „rozbiór gminy”, „zabór”, „ręce precz od naszych wsi”, „nie dla ratowania budżetu miasta” i tym podobne. Kręcono materiały filmowe rejestrujące rzekome protesty mieszkańców.

Mówię „rzekome”, ponieważ zgoła inne sygnały – o pozytywnym nastawieniu do projektu, docierały do nas od mieszkańców Czerteża, Bykowiec, Trepczy i Zahutynia. Żadna z tych osób nie została dopuszczona do głosu w przekazach medialnych gminy wiejskiej Sanok czy Zagórz – mówił burmistrz.

Po przedstawieniu przez burmistrza wyników konsultacji społecznych w mieście i w gminie Zagórz oraz w gminie Sanok, zabrał głos wiceburmistrz Artur Kondrat, który mówił o nieprawidłowościach przy prowadzeniu konsultacji w gminie Sanok.

Projekt uchwały o poszerzeniu Sanoka

Burmistrz Tomasz Matuszewski tak uzasadniał projekt uchwały o poszerzeniu granic miasta:

– Przedkładam dziś Państwu projekt uchwały, która umożliwi złożenie wniosku w sprawie zmiany granic Sanoka. To ważny moment i ważna decyzja dla przyszłości miasta. W historii Sanoka poszerzenie granic odbywa się raz na pół wieku – ostatnie w latach 70. ubiegłego stulecia, wcześniej w latach 30. Dziś nie wyobrażamy sobie miasta bez Olchowiec, Posady czy Dąbrówki.

Po przeanalizowaniu opinii sanoczan wyrażonej w konsultacjach oraz kryteriów finansowo-gospodarczych, przedkładam Wysokiej Radzie zmianę granic administracyjnych miasta, polegającą na włączeniu do terytorium Gminy Miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce, obszaru sołectwa Trepcza oraz obszaru sołectwa Zabłotce położonych na terenie Gminy Sanok. Proponowana zmiana granic Miasta Sanoka spełnia przesłanki, o których mowa w art.4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i zapewni zachowanie jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego z uwzględnieniem więzi społecznych, gospodarczych, kulturalnych oraz infrastruktury społecznej i technicznej, a także umożliwi wykonywanie zadań publicznych.

Sanok jako stolica Powiatu Sanockiego skupia w sobie szereg usług: administracyjnych, opieki zdrowotnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczych, usług komunalnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych. Sanok oferuje także relatywnie dużo miejsc pracy, związanych m. in. z prowadzeniem działalności gospodarczej i przemysłem, którego oddziaływanie wykracza daleko poza skalę lokalną.

Istotnego znaczenia dodaje Miastu Sanok fakt, że jest on największym miastem regionu bieszczadzkiego. Wszystkie te cechy sprawiają, że Sanok jest ośrodkiem stymulującym rozwój ościennych miejscowości i gmin, a także rozwój i realizację zadań własnych Powiatu Sanockiego.

Tendencja do urbanizacji terenów otaczających Sanok wynika z potrzeby poszukiwania przez miasto w swym najbliższym otoczeniu terenów, na których można usytuować obiekty wymagające szczególnych warunków lokalizacyjnych. Dlatego naturalnymi obszarami, gdzie rozprzestrzeniają się funkcje miasta, są miejscowości wskazane do przyłączenia do Sanoka w niniejszej Uchwale.

Przyłączenie do Sanoka Bykowiec, Trepczy i Zabłociec będzie w najbliższych dziesięcioleciach motorem dla zrównoważonego rozwoju miasta, które wsparte trzema dodatkowymi dzielnicami zapewni mieszkańcom tereny pod budownictwo jedno i wielorodzinne, stworzy możliwości rozwoju spółce komunalnej, co przełoży się na korzystne oddziaływanie na środowisko jak również na wysokość opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, otworzy się na S 19, zyska tereny inwestycyjne położone wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Włączenie proponowanych sołectw w granice administracyjne Sanoka nie doprowadzi do ograniczenia tradycyjnych więzi społecznych, a ponadto ludność zamieszkała w obrębie proponowanych do przyłączenia sołectw bardzo integruje się z miastem. Świadczy o tym korzystanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców tych sołectw w zakresie infrastruktury społecznej, jak również zatrudnienia, opieki medycznej, integracji kulturalnej i społecznej w mieście. Miasto zapewnia sprawny dojazd do: szkoły, pracy, usług i dóbr kultury realizowany przez sieci komunikacji podmiejskiej przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przyłączenie trzech sołectw jeszcze usprawni ten system,
Włączenie obszaru sołectw z Gminy Sanok pozostających w bezpośredniej styczności administracyjnej jest działaniem przemyślanym i dobrze zorganizowanym. Zmiana granic Miasta Sanoka zapewni terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy
i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe, a także znacząco podniesie zdolność realizacji zadań publicznych.

Radni przyjęli uchwałę o poszerzeniu granic 12 głosami „za”.

Radni za poszerzeniem granic

Głosowało 17 radnych, za było 12: Ryszard Karaczkowski, Piotr Kot, Wanda Kot, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Bogusława Małek, Marian Osękowski, Łukasz Radożycki, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Radosław Wituszyński.

Przeciwko byli: Roman Babiak, Maciej Drwięga, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Sławomir Miklicz, Jakub Osika. Nie było głosów wstrzymujących.

Burzliwą dyskusję z dzisiejszej sesji opiszemy w następnym numerze „TS”.

Archiwum sesji: KLIK

3 KOMENTARZE

  1. Protestujemy przeciwko bezprawiu panującemu w sądzie rejonowym. Wyroki w tym sądzie zapadają na zamówienie. Nie ważne są prawo, ustawy, kodeksy. Ważne jest widzimisię sędziego. Całkowity brak odpowiedzialności sędziów za wydawane postanowienia jest przyczyną kompletnego lekceważenia przez nich obowiązujących przepisów prawa. Wspieranie przez sąd przestępczej działalności firm i osób jest zachętą do popełniania przez nich kolejnych przestępstw a niesprawiedliwe, niezgodne z prawem wyroki krzywdzące niewinne osoby, podrywają zaufanie do organów sprawiedliwości, oraz innych instytucji zaufania publicznego. Osoby popierające nasz protest prosimy o skopiowanie jego treści i zamieszczenie jako własnego komentarza gdzie się tylko da.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj