Zatrudnianie obywateli Ukrainy – informacje

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) zatrudnienie obywatela Ukrainy nie wymaga uzyskania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową.

Od dnia 12 marca 2022 r. obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy:

1) przyjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24. 02. 2022 r. lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.
Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego www.praca.gov.pl.

Ponadto ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku został uruchomiony Punkt kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić obywateli Ukrainy. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Doradcą klienta – Budynek A, I piętro, stanowisko nr 13, pod nr tel. 13 46 570 50 lub adresem email: brudy@sanok.praca.gov.pl.