Opłata za gospodarowanie odpadami może być naliczana za okres wsteczny sięgający 5 lat

Śmieciowe kontrole

Warto jak najszybciej uaktualnić liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Dlaczego? Prowadzone przez Straż Miejską kontrole ujawniają, że nie wszyscy mieszkańcy właściwie deklarują opłaty za wywóz odpadów.

Burmistrz miasta na pytanie o ewentualne konsekwencje odpowiada, iż takie będą wyciągane, albowiem według przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami może być naliczana za okres wsteczny sięgający 5 lat.

Art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje możliwość burmistrzowi prawo do weryfikacji poprawności składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwłaszcza pod kątem liczby zadeklarowanych osób. W związku z powyższym oraz z uwagi na zbyt dużą różnicę pomiędzy ilością osób objętych system gospodarowania odpadami komunalnymi, a ilością osób zameldowanych, od 1 stycznia br. funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą weryfikację liczby osób zamieszkałych w każdym lokalu w budynkach wielomieszkaniowych, porównując dane uzyskane w trakcie kontroli z danymi zawartymi w deklaracji złożonej przez zarządcę budynku. W przypadku różnicy pomiędzy danymi zawartymi w deklaracji, a danymi uzyskanymi w trakcie czynności kontrolnych zarządca budynku wielomieszkaniowego otrzymuje powiadomienie o powstałych różnicach i zobowiązanie do niezwłocznego ich wyjaśnienia.

Jeżeli w określonym terminie zarządca nieruchomości nie wyjaśni powstałych różnic i nie dokona weryfikacji ilości osób zamieszkałych, to zgodnie z ww. artykułem w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym lokalu. Warto nadmienić, że takich przypadkach zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – opłata za gospodarowania odpadami będzie naliczana za okres wsteczny sięgający 5 lat.

Dlatego nie czekając na kontrolę Straży Miejskiej warto już dziś uaktualnić liczbę osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Kontrole są jednym z działań związanych z uszczelnieniem sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście, gdyż z przeprowadzonych już kontroli w zabudowie wielomieszkaniowej tylko na terenie dzielnicy „Błonie” wynika, że zaniżana jest przez właścicieli lokali mieszkalnych ilość osób rzeczywiście zamieszkujących.

„Miejmy na uwadze to, że im mniej jest osób zdeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami, tym wyższa jest stawka opłaty za odpady.  Za nieuczciwych mieszkańców, rzeczywiście zamieszkałych w Sanoku, a nie wykazanych w deklaracji, ponosimy wszyscy koszty w postaci wyższej stawki” – komentuje burmistrz.

Czy kontrole przynoszą zamierzony efekt?

Tak, wykazały one, iż 283 osoby nie są niezgłoszone do opłat za odpady komunalne. Straż Miejska w poprzednim tygodniu zakończyła pierwszy etap kontroli w zasobach mieszkaniowych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Skontrolowano 95 bloków – w sumie 2003 mieszkania.

To nie koniec kontroli w Miasto Sanok. W najbliższych tygodniach Straż Miejska będzie je kontynuować.

ew