Sesja budżetowa  i sesja zwykła Rady Miasta zwołane na 11 stycznia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) przewodniczący Rady Miasta zwołuje XLVII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji – sesję budżetową, która odbędzie się w dniu 11.01.2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2018 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2018r.,
c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu na 2018r.,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej
sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt budżetu na 2018 r. został dostarczony Radnym w terminie wcześniejszym.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta zwołuje XLVIII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 11.01.2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania  przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Aktualizacji Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
13. Interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.