700 konkursów. W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich

W 2018 r. planowanych jest ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów m.in. dla samorządów.

Szansy na unijną dotację można też szukać w 193 trwających konkursach. Wśród nich jest 40 naborów w programach ogólnopolskich, 144 w programach regionalnych oraz dziewięć konkursów w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Poniżej najważniejsze informacje o wybranych konkursach, w których mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Środowisko

W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska np.:

– na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej,
zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
– na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych
przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
– na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
– na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz
rezerwatów przyrody (woj. wielkopolskie).

Energetyka

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:

– inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z
wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (dostępne dla
województw: łódzkiego, śląskiego);
– projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych, ciepłowniczych (woj. dolnośląskie i woj.
lubuskie);
– instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w instalacjach domowych (woj. podlaskie).

E-usługi

Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z np. przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi mają w styczniu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług publicznych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln euro. Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Organizacje pozarządowe, JST, instytucje kultury, uczelnie, kościoły, podmioty lecznicze

Nauka i edukacja

W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty edukacyjne. Są one dostępne m.in. w konkursach w województwie wielkopolskim, podlaskim, śląskim i polegają na:

– realizacji kompleksowych programów rozwojowych, które są poprzedzane diagnozą potrzeb konkretnej
szkoły/placówki kształcenia zawodowego;
– współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty
kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego rynku pracy i lokalnych rynków pracy;
– organizacji staży i praktyk dla uczniów, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz instruktorów nauki
zawodu, które są realizowane u pracodawców;
– rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami;
– realizacji projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i realizacji zajęć
rozwijających uzdolnienia młodzieży;
– tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego (lub dostosowaniu istniejących, także dla dzieci z
niepełnosprawnościami).

Rewitalizacja

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:

– poprawy bezpieczeństwa publicznego;
– zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im
nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

Infrastruktura społeczna

Można również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej:

– wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami,
osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności,
wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach szkoleniowych;
– wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z
osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców
samotnie wychowujących dzieci w formie:
+ diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o
ścieżkę reintegracji;
+ działań doradczych,
+ działań edukacyjnych (np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin; projekty na rzecz rodzin w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin) i poradniczych (np. socjalne, pedagogiczne,
psychologiczne, prawne);
– projekty w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń/ staży/ praktyk prowadzących
do podniesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
– wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
+ społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności,
samodzielności i aktywności społecznej,
+ zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
+ edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji
zawodowych do potrzeb rynku pracy;

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie śląskie, podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.

Zdrowie

Instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujące zadania publiczne, jst i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, mogą składać projekty z zakresu m.in.:

– prac remontowo-budowlanych, np. w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami, a także wyposażenia w sprzęt medyczny oraz zakupu rozwiązań w zakresie rozwiązań
IT (woj. lubelskie),
– wdrożenia programów zdrowotnych, na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
– wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (woj. pomorskie, śląskie,
wielkopolskie),
– profilaktyki i diagnostyki w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym danego regionu,
– promocji i edukacji zdrowotnej, obejmującej m.in.:
+ akcje profilaktyczne,
+ akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną;
– zakupów aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia
(woj. mazowieckie).

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach poniżej:

ogólnopolskie programy

regionalne programy

programy współpracy terytorialnej

Źródło: PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj