Sesja Rady Miasta

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 lutego, radni jednogłośnie przyjęli propozycje uchwał z porządku obrad.

Ustalono m.in. zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub noclegowymi. „Partycypowanie w kosztach pobytu ma na celu motywowanie do usamodzielnienia, ma wzmocnić motywację i umiejętności osób bezdomnych w zakresie uzyskania, a następnie utrzymania samodzielności życiowej” – brzmiało uzasadnienie.

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka, uchwalono zmiany w uchwale budżetowej.

Uchwalono też regulamin korzystania z nowego dworca przy ul. Lipińskiego, stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.

Pod koniec sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrz Tomasz Matuszewski przypomniał o audycie, jaki Tadeusz Pióro zlecił na MOSiR-ze zaraz po tym, jak Tomasz Matuszewski podjął decyzję o kandydowaniu na burmistrza Sanoka. – Cel zlecenia tego audytu w okresie kampanii wyborczej był dla mnie oczywisty. Miło jest mi poinformować, że wyniki audytu, dotyczące mojej pracy jako dyrektora MOSiR-u są jednoznacznie pozytywne. Ta informacja daje odpór wielu niesprawiedliwym oskarżeniom, kierowanym pod moim adresem w czasie kampanii – mówił podczas sesji burmistrz Tomasz Matuszewski.

Audyt objął także okres, kiedy pełniącym obowiązki dyrektora MOSiR był Damian Biskup, powołany na to stanowisko przez poprzedniego burmistrza. – Audyt ten ujawnia nieprawidłowości w zarządzaniu MOSiR-em – poinformował burmistrz Matuszewski i dodał, że wyniki audytu są do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta.

Jak zwykle punkt obrad „wolne wnioski i zapytania” był momentem największej aktywności radnych. O co pytają i wnioskują radni? O tym napiszemy w osobnym materiale.