Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia
że w dniu 25 września 2019r. o godz.1600
w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się
XII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Lesku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krośnie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.
9. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sanoku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.
10. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Brzozowie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu w Sanoku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19
– zobowiązania do pokrycia wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 5.993.010 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 44.418 zł).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 42.000 zł).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 418. 690 zł).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 70.000 zł).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 50.156 zł).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 32.000 zł)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 3.300 zł).
23. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019-2039.
24.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Źródło: https://powiat-sanok.pl/aktualnosci/wydarzenia/ogloszenie-o-sesji-rady-powiatu-sanockiego-1298/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj