O działalności PUP w czasie epidemii

Minęło już kilka tygodni odkąd musieliśmy przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Podobnie do obecnie panującej sytuacji związanej z pandemią koronawiurusa musiały przystosować się rożne instytucje. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku wyszedł naprzeciw oczekiwaniom interesantów. Wojciech Wydrzyński, dyrektor PUP wyjaśnia jak wygląda praca Urzędu, jakie warunki należy spełnić aby otrzymać niskoprocentową pożyczkę przez przedsiębiorców oraz o liczbie osób bezrobotnych.

Jak wygląda obecnie praca Powiatowego Urzędu Pracy? Jakie zostały wprowadzone ograniczenia, zmiany w związku z panującą pandemią koronowirusa?

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, wstrzymano bezpośrednie przyjmowanie klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wszelkie kontakty inicjowane są za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez ePUAP. Uzupełnienia lub wyjaśnienia, które nie wymagają podpisu można składać drogą mailową. Dokumenty w wersji papierowej są przyjmowane na bieżąco, zostawić je można w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do głównego budynku Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną. Pracownicy chętnie udzielają wszelkich informacji oraz odpowiadają telefonicznie na pytania – zarówno pracodawców, jak również osób bezrobotnych. Staramy się jak najbardziej ułatwić współpracę w tak trudnym czasie, zwłaszcza, że obecnie realizujemy działania w ramach tarczy antykryzysowej, mającej na celu ochronę przedsiębiorców oraz miejsc pracy.

Jak można kontaktować się z pracownikami Urzędu, gdy mamy wyznaczony termin zgłoszenia się np. w sprawie podjęcia pracy lub zarejestrowania się jako osoba bezrobotna?

Z doradcami klienta w sprawie potwierdzenia gotowości podjęcia pracy należy kontaktować się telefonicznie. W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną można przesłać informacje (pismo o wyrejestrowanie, umowa) na adres e-mail posrednictwo@sanok.praca.gov.pl. Jeżeli chodzi o rejestrację osoby bezrobotnej to jest możliwa elektroniczne, tutaj wymagane jest jednak posiadanie elektronicznego podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W takim przypadku status bezrobotnego zostanie przyznany od dnia elektronicznej rejestracji, po ustaleniu przez pracownika urzędu, że zostały spełnione warunki do jego przyznania. Drugą możliwością jest zgłoszenie chęć rejestracji na stronie praca.gov.pl. W takim przypadku po przyjęciu zgłoszenia pracownik kontaktuje się z osobą celem przedstawienia dalszej drogi postępowania.

Co z wypłatami zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów czy dodatków aktywizacyjnych?

Zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne są wypłacane terminowo. W związku ze zmianą banku realizującego obsługę finansową Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, od kwietnia br. została zlikwidowana możliwość wypłaty w punkcie kasowym przy ul. Traugutta 9 (poprzednio obsługiwanego przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy). Świadczenia są przekazywane na rachunki bankowe.

Na jakich zasadach można ubiegać się o niskoprocentowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw, które realizowane są przez PUP?

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może skorzystać z pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Pożyczka będzie udzielana przez starostę na podstawie umowy do wysokości
5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze rozporządzenia). Jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku zobowiązany jest podać stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., pożyczka wraz z odsetkami na jego wniosek podlega umorzeniu. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID – 19. W związku z tym zainteresowanych przedsiębiorców zapraszam do śledzenia strony internetowej Urzędu Pracy.

Czy odnotowano już zwiększoną liczbę osób bezrobotnych?

Nie odnotowano zwiększonej liczby bezrobotnych; dla przykładu – w miesiącu marcu b.r. zarejestrowano 283 osoby, natomiast w adekwatnym okresie ubiegłego roku 351 osób; na dzień 7 kwietnia 2020 r. przyjęto 49 zgłoszeń rejestracji. Ponieważ nie ma możliwości osobistego obsługiwania klientów, rejestracja osób odbywa się elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). W celu ułatwienia korzystania z tej formy, na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy została umieszczona szczegółowa instrukcja. Z docierających do nas informacji wynika, że jest bardzo pomocna.

Rozmawiała Dominika Czerwińska